Hornu 1
Club Hornu Borinage (Club Bridge)
Kapitein Fileccia Antonio
E-mail kapitein famille.fileccia@hotmail.com
GSM kapitein 0474 25 88 25

♥ ♦