Privacyverklaring
Bridgeboetiek
Webshop Bridgeboetiek
Jeugdbridge België
Algemene vergadering
Korte uitleg over de Algemene Vergadering VBL

De algemene vergadering is het hoogste orgaan in de structuur van de vereniging.

Haar bevoegdheden:
 1. wijziging van de statuten
 2. benoeming en ontslag van de bestuurders
 3. aanduiden van de revisoren
 4. uitsluiting van leden
 5. goedkeuring van de budgetten en de rekeningen
 6. ontbinding van de vereniging en, indien nodig, de bestemming van het patrimonium

De leden:
 1. Iedere bridgeclub die voldoet aan de voorwaarden van hoofdstuk 1 paragraaf 1 is lid van de VBL vzw en heeft stemrecht in de algemene vergadering.
 2. Elke club mag één afgevaardigde met stemrecht sturen naar de AV. Deze persoon moet een geregistreerd speler van de VBL zijn en moet vóór aanvang van de vergadering een geschreven bewijs afleveren dat hij of zij de club vertegenwoordigt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de club.
 3. Elke geregistreerde speler kan maximum volmachtdrager zijn van de stemmen van twee VBL-bridgeclubs.
 4. Het aantal stemmen dat deze afgevaardigde heeft hangt af van het aantal geregistreerde spelers dat de club heeft gemeld aan de VBL conform punt 1.B1. op 30 juni van het vorige maatschappelijk jaar.
  * minder dan 51 geregistreerde spelers: 1 stem
  * van 51 tot 100 geregistreerde spelers: 2 stemmen
  * van 101 tot 150 geregistreerde spelers: 3 stemmen
  * vanaf 151 geregistreerde spelers: 4 stemmen


Samenstelling

De AV is samengesteld uit de leden. Behalve in de gevallen door de wet voorzien is zij rechtsgeldig samengesteld, welk ook het aantal aanwezigen is. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de RVB die deze opdracht kan delegeren aan een andere bestuurder.


Een volledige uitleg betreffende de Algemene Vergadering vindt U terug in de
STATUTEN van de VBL.♥ ♦